FAQs Complain Problems

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धि सूचना ।

(सुचना प्रकाशित मिति : २०७६/०६/०७

घ्याङलेख गाउँपालिकाको लागी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहने गरी तपशिल बमोजिमको पदमा देहायको संख्या र योग्यता भएको कर्मचारी करारमा राख्नु पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१(एक्काईस)दिन भित्र राजस्व तिरेको रसिद सहित दरखास्त दिन हुन सम्वन्धित सवैको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: