FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८८ (मिति २०७९।०८।१५) का निर्णयहरु

७९-८० 12/28/2022 - 14:52 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८८ (मिति २०७९।०८।१५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८७ (मिति २०७९।०६।११) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:38 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८७ (मिति २०७९।०६।११) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८६ (मिति २०७९।०५।१५) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:37 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८६ (मिति २०७९।०५।१५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८५ (मिति २०७९।०४।०९) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:37 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८५ (मिति २०७९।०४।०९) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८४ (मिति २०७९।०३।२२) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:36 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८४ (मिति २०७९।०३।२२) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८३ (मिति २०७९।०३।०९) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:36 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८३ (मिति २०७९।०३।०९) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८२ (मिति २०७९।०२।२३) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:35 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८२ (मिति २०७९।०२।२३) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८१ (मिति २०७८।१२।२१) का निर्णयहरु

७८/७९ 10/11/2022 - 13:01 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८१ (मिति २०७८।१२।२१) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८० (मिति २०७८।११।३०) का निर्णयहरु

७८/७९ 10/11/2022 - 13:00 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८० (मिति २०७८।११।३०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७९ (मिति २०७८।९।२७) का निर्णयहरु

७८/७९ 10/11/2022 - 12:59 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७९ (मिति २०७८।९।२७) का निर्णयहरु.pdf

Pages