FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५८ (मिति २०७७।२।२५) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/07/2020 - 17:18 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५८ (मिति २०७७।२।२५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५७ (मिति २०७७।२।१३) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/03/2020 - 12:55 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५७ (मिति २०७७।२।१३) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५६ (मिति २०७७।१।२२) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/02/2020 - 11:44 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५६ (मिति २०७७।१।२२) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५५ (मिति २०७६।१२।१०) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/02/2020 - 11:43 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५५ (मिति २०७६।१२।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५४ (मिति २०७६।१२।६) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/02/2020 - 11:43 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५४ (मिति २०७६।१२।६) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५३ (मिति २०७६।११।३०) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/02/2020 - 11:42 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५३ (मिति २०७६।११।३०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५२ (मिति २०७६।९।२५) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/02/2020 - 11:41 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५२ (मिति २०७६।९।२५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५१ (मिति २०७६।९।१०) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/02/2020 - 11:41 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५१ (मिति २०७६।९।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५० (मिति २०७६।९।४) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/02/2020 - 11:40 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५० (मिति २०७६।९।४) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४९ (मिति २०७६।८।२५) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/02/2020 - 11:39 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४९ (मिति २०७६।८।२५) का निर्णयहरु.pdf

Pages