FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४६ (मिति २०७६।६।१०) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/02/2020 - 11:37 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४६ (मिति २०७६।६।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४५ (मिति २०७६।५।२५) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/01/2020 - 16:14 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४५ (मिति २०७६।५।२५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४४ (मिति २०७६।५।८) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/01/2020 - 16:14 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४४ (मिति २०७६।५।८) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४३ (मिति २०७६।३।२९) का निर्णयहरु

७५/७६ 06/01/2020 - 16:12 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४३ (मिति २०७६।३।२९) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४२ (मिति २०७६।३।५) का निर्णयहरु

७५/७६ 06/01/2020 - 16:12 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४२ (मिति २०७६।३।५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४१ (मिति २०७६।२।३१) का निर्णयहरु

७५/७६ 06/01/2020 - 16:11 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४१ (मिति २०७६।२।३१) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४० (मिति २०७६।२।२७) का निर्णयहरु

७५/७६ 06/01/2020 - 16:11 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४० (मिति २०७६।२।२७) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३९ (मिति २०७६।२।८) का निर्णयहरु

७५/७६ 06/01/2020 - 13:45 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३९ (मिति २०७६।२।८) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३८ (मिति २०७६।१।१२) का निर्णयहरु

७५/७६ 06/01/2020 - 13:42 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३८ (मिति २०७६।१।१२) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३७ (मिति २०७५।१२।४) का निर्णयहरु

७५/७६ 05/29/2020 - 14:32 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३७ (मिति २०७५।१२।४) का निर्णयहरु.pdf

Pages