FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १५ (मिति २०७४।११।२९) का निर्णयहरु

७४/७५ 05/29/2020 - 14:09 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १५ (मिति २०७४।११।२९) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १४ (मिति २०७४।११।८) का निर्णयहरु

७४/७५ 05/29/2020 - 14:09 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १४ (मिति २०७४।११।८) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १३ (मिति २०७४।९।१३) का निर्णयहरु

७४/७५ 05/29/2020 - 14:08 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १३ (मिति २०७४।९।१३) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १२ (मिति २०७४।७।१८) का निर्णयहरु

७४/७५ 05/29/2020 - 14:07 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १२ (मिति २०७४।७।१८) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ११ (मिति २०७४।७।१४) का निर्णयहरु

७४/७५ 05/29/2020 - 13:35 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ११ (मिति २०७४।७।१४) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १० (मिति २०७४।७।१३) का निर्णयहरु

७४/७५ 05/29/2020 - 13:34 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १० (मिति २०७४।७।१३) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९ (मिति २०७४।६।४) का निर्णयहरु

७४/७५ 05/29/2020 - 13:33 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९ (मिति २०७४।६।४) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८ (मिति २०७४।५।२९) का निर्णयहरु

७४/७५ 05/29/2020 - 13:33 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८ (मिति २०७४।५।२९) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७ (मिति २०७४।४।२३) का निर्णयहरु

७४/७५ 05/29/2020 - 13:32 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७ (मिति २०७४।४।२३) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६ (मिति २०७४।४।१६) का निर्णयहरु

७४/७५ 05/29/2020 - 13:31 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६ (मिति २०७४।४।१६) का निर्णयहरु.pdf

Pages