FAQs Complain Problems

राजपत्र - कार्यविधि

घ्याङलेख गाउँपालिकाको भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास कार्य संञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९

घ्याङलेख गाउँपालिकाको सामुदायीक विद्यालयहरुमा करार शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०

घ्याङलेख गाउँपालिकाकाको कृषि विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्याविधि, २०७९

घ्याङलेख गाउँपालिकाको प्रसुतीको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा यातायात सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

मेलमिलाप कार्य संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

Pages