FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०७९०८० को दोस्रो चौमासिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७९-८० 04/19/2023 - 13:15 PDF icon आ.व.२०७९०८० को दोस्रो चौमासिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७८।०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ७९-८० 12/30/2022 - 15:29 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन.pdf
आ. व. २०७८।०७९ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ७९-८० 12/30/2022 - 15:24 PDF icon आ. व. २०७८।०७९ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन.pdf
आ. व. २०७७।०७८ को आ. ले. प. प्रतिवेदन ७८/७९ 05/31/2022 - 12:28 PDF icon आ. व. २०७७।०७८ को आ. ले. प. प्रतिवेदन.pdf
आ. व. २०७६।०७७ को आ. ले. प. प्रतिवेदन ७८/७९ 05/31/2022 - 12:26 PDF icon आ. व. २०७६।०७७ को आ. ले. प. प्रतिवेदन.pdf
बेरुजू फर्छ्याैटको स्थिति ७७/७८ 09/06/2021 - 11:06 PDF icon बेरूजू फछ्रयौटको स्थिति २०७७।०७८.pdf
अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिबेदन ७७/७८ 09/03/2021 - 11:13 PDF icon अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिबेदन २०७६।०७७.pdf
अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिबेदन ७६/७७ 09/03/2021 - 11:08 PDF icon अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिबेदन २०७५।०७६.pdf
अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७५/७६ 04/29/2020 - 14:27 PDF icon लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७४।०७५.pdf
अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिबेदन ७४/७५ 04/29/2020 - 14:24 PDF icon लेखापरिक्षण प्रतिबेदन २०७३।०७४.pdf