FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७९।०८० को लागि एघारौँ गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट र महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७८/७९ 07/04/2022 - 10:15 PDF icon आ. व. २०७९।०८० को लागि एघारौँ गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेट.pdf

आ. व. को २०७८।०७९ चौमासिक खर्च विभाजन गरिए अनुसार तत्-तत् चौमासिकमा योजना संचालन गरिने भएकोले सोही अनुसार योजना संचालन हुने व्यहोरा सबैमा अनुरोध छ

७८/७९ 09/24/2021 - 11:33 PDF icon budget 2078.79.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७८।०७९ को लागि नवौं गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट र महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७८/७९ 07/19/2021 - 16:02 PDF icon आ. व. २०७८।०७९ को नवौं गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट र महत्वपूर्ण निर्णयहरु.pdf

उपाध्यक्ष श्री दुर्गादेवी सुनुवारले गाउँ सभा समक्ष पेश गर्नु भएको आ. व. २०७८।०७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७७/७८ 06/25/2021 - 10:36 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को नीति, कार्यक्रम.pdf

लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सम्पन्न

७७/७८ 03/03/2021 - 12:41

आ. व. २०७६/०७७ र आ. व. २०७७/०७८ को क्षेत्रगत बजेट खर्च

७७/७८ 02/23/2021 - 17:09

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७७।०७८ को लागि सातौं गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट र महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 07/14/2020 - 14:32 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभाका निर्णयहरु (आ. व. २०७७।०७८).pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/25/2020 - 16:04 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ. व. २०७७।०७८ का लागि घ्याङलेख गाउँपालिकाको समपुरक अनुदानका कार्यक्रमहरु

७६/७७ 06/19/2020 - 15:01 PDF icon आ. व. २०७७।०७८ का लागि घ्याङलेख गाउँपालिकाको समपुरक अनुदानका कार्यक्रमहरु.pdf

आ. व. २०७७।०७८ का लागि घ्याङलेख गाउँपालिकाको सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु

७६/७७ 06/19/2020 - 14:59 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका - सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु (आ व २०७७।०७८).pdf

Pages