FAQs Complain Problems

गाउँ सभाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ्याङलेख गाउँपालिकाको नवौं गाउँ सभा (मिति २०७८।०३।१०) का निर्णयहरु
७८/७९ 09/10/2021 - 15:12 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको नवौं गाउँ सभा (मिति २०७८।०३।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको आठौं गाउँ सभा (मिति २०७७।०९।२७) का निर्णयहरु
७७/७८ 05/30/2021 - 13:49 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आठौं गाउँ सभाका निर्णयहरु (आ. व. २०७७।०७८).pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभा (मिति २०७७।०३।१०) का निर्णयहरु
७७/७८ 05/30/2021 - 11:20 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभाका निर्णयहरु (आ. व. २०७७।०७८).pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको छैटौँ गाउँ सभा (मिति २०७६।९।२६) का निर्णयहरु
७५/७६ 08/09/2020 - 15:55 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको छैटौँ गाउँ सभा (मिति २०७६।९।२६) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँ सभा (मिति २०७६।३।१०) का निर्णयहरु
७५/७६ 08/09/2020 - 15:51 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँ सभा (मिति २०७६।३।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको विशेष गाउँ सभा (मिति २०७५।१२।११) का निर्णयहरु
७५/७६ 08/09/2020 - 11:57 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको विशेष गाउँ सभा (मिति २०७५।१२।११) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा (मिति २०७५।३।१०) का निर्णयहरु
७४/७५ 06/04/2020 - 12:57 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा (मिति २०७५।३।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँ सभा (मिति २०७५।२।३०) का निर्णयहरु
७४/७५ 06/04/2020 - 12:56 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँ सभा (मिति २०७५।२।३०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभा (मिति २०७४।९।२६) का निर्णयहरु
७४/७५ 06/03/2020 - 14:14 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभा (मिति २०७४।९।२६) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको पहिलो गाउँ सभा (मिति २०७४।३।२८) का निर्णयहरु
७३/७४ 06/02/2020 - 12:18 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको पहिलो गाउँ सभा (मिति २०७४।३।२८) का निर्णयहरु.pdf