FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७६ (मिति २०७८।७।२९) का निर्णयहरु
७८/७९ 11/30/2021 - 14:25 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७६ (मिति २०७८।७।२९) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७५ (मिति २०७८।६।१७) का निर्णयहरु
७८/७९ 11/30/2021 - 14:24 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७५ (मिति २०७८।६।१७) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७४ (मिति २०७८।०५।२०) का निर्णयहरु
७८/७९ 09/10/2021 - 15:08 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७४ (मिति २०७८।०५।२०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७३ (मिति २०७८।०४।१७) का निर्णयहरु
७८/७९ 09/10/2021 - 15:07 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७३ (मिति २०७८।०४।१७) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७२ (मिति २०७८।०३।०९) का निर्णयहरु
७८/७९ 09/10/2021 - 15:02 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७२ (मिति २०७८।०३।०९) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७१ (मिति २०७८।०३।०२) का निर्णयहरु
७७/७८ 06/17/2021 - 11:38 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७१ (मिति २०७८।०३।०२) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७० (मिति २०७७।१२।२५) का निर्णयहरु
७७/७८ 06/09/2021 - 14:05 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ७० (मिति २०७७।१२।२५) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६९ (मिति २०७७।१२।०४) का निर्णयहरु
७७/७८ 06/09/2021 - 14:04 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६९ (मिति २०७७।१२।०४) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६८ (मिति २०७७।११।२५) का निर्णयहरु
७७/७८ 06/09/2021 - 14:04 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६८ (मिति २०७७।११।२५) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६७ (मिति २०७७।११।१३) का निर्णयहरु
७७/७८ 06/09/2021 - 14:04 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६७ (मिति २०७७।११।१३) का निर्णयहरु.pdf

Pages