FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०२ (मिति २०८०।०८।१०) का निर्णयहरु
८०/८१ 11/28/2023 - 16:00 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०२ (मिति २०८०।०८।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०१ (मिति २०८०।०७।२३) का निर्णयहरु
८०/८१ 11/09/2023 - 19:10 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०१ (मिति २०८०।०७।२३) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०० (मिति २०८०।०६।१०) का निर्णयहरु
८०/८१ 09/27/2023 - 15:43 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०० (मिति २०८०।०६।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९९ (मिति २०८०।०५।१०) का निर्णयहरु
८०/८१ 08/30/2023 - 19:41 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९९ (मिति २०८०।०५।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९८ (मिति २०८०।०४।१०) का निर्णयहरु
८०/८१ 07/27/2023 - 11:11 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९८ (मिति २०८०।०४।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९७ (मिति २०८०।०३।०६) का निर्णयहरु
८०/८१ 07/20/2023 - 15:34 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९७ (मिति २०८०।०३।०६) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९६ (मिति २०८०।०२।२४) का निर्णयहरु
८०/८१ 07/20/2023 - 15:00 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९६ (मिति २०८०।०२।२४) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९५ (मिति २०८०।०२।१०) का निर्णयहरु
७९-८० 06/01/2023 - 12:16 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९५ (मिति २०८०।०२।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९४ (मिति २०८०।०१।१०) का निर्णयहरु
७९-८० 05/03/2023 - 11:31 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९४ (मिति २०८०।०१।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९३ (मिति २०७९।१२।१०) का निर्णयहरु
७९-८० 03/24/2023 - 17:25 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९३ (मिति २०७९।१२।१०) का निर्णयहरु.pdf

Pages