FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६३ (मिति २०७७।८।१०) का निर्णयहरु
७७/७८ 01/13/2021 - 11:34 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६३ (मिति २०७७।८।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६२ (मिति २०७७।६।२५) का निर्णयहरु
७७/७८ 11/27/2020 - 11:05 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६२ (मिति २०७७।६।२५) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६१ (मिति २०७७।५।१) का निर्णयहरु
७७/७८ 11/27/2020 - 11:04 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६१ (मिति २०७७।५।१) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६० (मिति २०७७।३।२१) का निर्णयहरु
७७/७८ 11/27/2020 - 11:04 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६० (मिति २०७७।३।२१) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५९ (मिति २०७७।३।९) का निर्णयहरु
७७/७८ 11/27/2020 - 11:01 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५९ (मिति २०७७।३।९) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५८ (मिति २०७७।२।२५) का निर्णयहरु
७६/७७ 06/07/2020 - 17:18 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५८ (मिति २०७७।२।२५) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५७ (मिति २०७७।२।१३) का निर्णयहरु
७६/७७ 06/03/2020 - 12:55 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५७ (मिति २०७७।२।१३) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५६ (मिति २०७७।१।२२) का निर्णयहरु
७६/७७ 06/02/2020 - 11:44 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५६ (मिति २०७७।१।२२) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५५ (मिति २०७६।१२।१०) का निर्णयहरु
७६/७७ 06/02/2020 - 11:43 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५५ (मिति २०७६।१२।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५४ (मिति २०७६।१२।६) का निर्णयहरु
७६/७७ 06/02/2020 - 11:43 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५४ (मिति २०७६।१२।६) का निर्णयहरु.pdf

Pages