FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९४ (मिति २०८०।०१।१०) का निर्णयहरु
७९-८० 05/03/2023 - 11:31 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९४ (मिति २०८०।०१।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९३ (मिति २०७९।१२।१०) का निर्णयहरु
७९-८० 03/24/2023 - 17:25 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९३ (मिति २०७९।१२।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९२ (मिति २०७९।११।१०) का निर्णयहरु
७९-८० 03/24/2023 - 17:18 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९२ (मिति २०७९।११।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९१ (मिति २०७९।१०।०६) का निर्णयहरु
७९-८० 03/24/2023 - 17:18 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९१ (मिति २०७९।१०।०६) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९० (मिति २०७९।०९।१३) का निर्णयहरु
७९-८० 03/24/2023 - 17:17 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९० (मिति २०७९।०९।१३) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८९ (मिति २०७९।०८।१५) का निर्णयहरु
७९-८० 03/24/2023 - 17:16 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८९ (मिति २०७९।०८।१५) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८८ (मिति २०७९।०७।१४) का निर्णयहरु
७९-८० 03/24/2023 - 17:00 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८८ (मिति २०७९।०७।१४) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८७ (मिति २०७९।०६।११) का निर्णयहरु
७९-८० 10/12/2022 - 10:38 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८७ (मिति २०७९।०६।११) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८६ (मिति २०७९।०५।१५) का निर्णयहरु
७९-८० 10/12/2022 - 10:37 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८६ (मिति २०७९।०५।१५) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८५ (मिति २०७९।०४।०९) का निर्णयहरु
७९-८० 10/12/2022 - 10:37 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८५ (मिति २०७९।०४।०९) का निर्णयहरु.pdf

Pages