FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०८ (मिति २०८१।०१।२८) का निर्णयहरु
८०/८१ 05/12/2024 - 13:15 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०८ (मिति २०८१।०१।२८) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०७ (मिति २०८०।१२।०२) का निर्णयहरु
८०/८१ 03/20/2024 - 16:18 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०७ (मिति २०८०।१२।०२) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०६ (मिति २०८०।११।१०) का निर्णयहरु
८०/८१ 03/20/2024 - 16:16 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०६ (मिति २०८०।११।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०५ (मिति २०८०।१०।११) का निर्णयहरु
८०/८१ 03/15/2024 - 15:53 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०५ (मिति २०८०।१०।११) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०४ (मिति २०८०।०९।२२) का निर्णयहरु
८०/८१ 01/08/2024 - 09:40 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०४ (मिति २०८०।०९।२२) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०३ (मिति २०८०।०९।१३) का निर्णयहरु
८०/८१ 01/07/2024 - 09:35 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०३ (मिति २०८०।०९।१३) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०२ (मिति २०८०।०८।१०) का निर्णयहरु
८०/८१ 11/28/2023 - 16:00 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०२ (मिति २०८०।०८।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०१ (मिति २०८०।०७।२३) का निर्णयहरु
८०/८१ 11/09/2023 - 19:10 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०१ (मिति २०८०।०७।२३) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०० (मिति २०८०।०६।१०) का निर्णयहरु
८०/८१ 09/27/2023 - 15:43 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०० (मिति २०८०।०६।१०) का निर्णयहरु.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९९ (मिति २०८०।०५।१०) का निर्णयहरु
८०/८१ 08/30/2023 - 19:41 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९९ (मिति २०८०।०५।१०) का निर्णयहरु.pdf

Pages