FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८८ (मिति २०७९।०८।१५) का निर्णयहरु

७९-८० 12/28/2022 - 14:52 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८८ (मिति २०७९।०८।१५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको एघारौँ गाउँ सभा (मिति २०७९।०३।१०) का निर्णयहरु - दोस्रो सत्र

७९-८० 10/12/2022 - 11:33 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको एघारौँ गाउँ सभा (मिति २०७९।०३।१०) का निर्णयहरु - दोस्रो सत्र.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको एघारौँ गाउँ सभा (मिति २०७९।०३।१०) का निर्णयहरु - पहिलो सत्र

७९-८० 10/12/2022 - 11:26 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको एघारौँ गाउँ सभा (मिति २०७९।०३।१०) का निर्णयहरु - पहिलो सत्र.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको दशौँ गाउँ सभा (मिति २०७८।०९।१६) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 11:25 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको दशौँ गाउँ सभा (मिति २०७८।०९।१६) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको नवौँ गाउँ सभा (मिति २०७८।०३।२५) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 11:24 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको नवौँ गाउँ सभा (मिति २०७८।०३।२५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८७ (मिति २०७९।०६।११) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:38 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८७ (मिति २०७९।०६।११) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८६ (मिति २०७९।०५।१५) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:37 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८६ (मिति २०७९।०५।१५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८५ (मिति २०७९।०४।०९) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:37 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८५ (मिति २०७९।०४।०९) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८४ (मिति २०७९।०३।२२) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:36 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८४ (मिति २०७९।०३।२२) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८३ (मिति २०७९।०३।०९) का निर्णयहरु

७९-८० 10/12/2022 - 10:36 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ८३ (मिति २०७९।०३।०९) का निर्णयहरु.pdf

Pages