FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०२ (मिति २०८०।०८।१०) का निर्णयहरु

८०/८१ 11/28/2023 - 16:00 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०२ (मिति २०८०।०८।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०१ (मिति २०८०।०७।२३) का निर्णयहरु

८०/८१ 11/09/2023 - 19:10 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०१ (मिति २०८०।०७।२३) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०० (मिति २०८०।०६।१०) का निर्णयहरु

८०/८१ 09/27/2023 - 15:43 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. १०० (मिति २०८०।०६।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९९ (मिति २०८०।०५।१०) का निर्णयहरु

८०/८१ 08/30/2023 - 19:41 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९९ (मिति २०८०।०५।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९८ (मिति २०८०।०४।१०) का निर्णयहरु

८०/८१ 07/27/2023 - 11:11 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९८ (मिति २०८०।०४।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९७ (मिति २०८०।०३।०६) का निर्णयहरु

८०/८१ 07/20/2023 - 15:34 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९७ (मिति २०८०।०३।०६) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९६ (मिति २०८०।०२।२४) का निर्णयहरु

८०/८१ 07/20/2023 - 15:00 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९६ (मिति २०८०।०२।२४) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको १३ औं गाउँ सभा (मिति २०८०।०३।१०) दोस्रो बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 07/20/2023 - 13:16 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको १३ औं गाउँ सभा (मिति २०८०।०३।१०) दोस्रो बैठकका निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९५ (मिति २०८०।०२।१०) का निर्णयहरु

७९-८० 06/01/2023 - 12:16 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ९५ (मिति २०८०।०२।१०) का निर्णयहरु.pdf

स्थानीय तह र मानव अधिकार विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बैठक नं. ०१ (मिति २०७८।१२।११) का निर्णयहरु

७९-८० 05/18/2023 - 15:36 PDF icon स्थानीय तह र मानव अधिकार विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमका निर्णयहरु.pdf

Pages