FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घ्याङलेख गाउँपालिकाको छैटौँ गाउँ सभा (मिति २०७६।९।२६) का निर्णयहरु

७५/७६ 08/09/2020 - 15:55 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको छैटौँ गाउँ सभा (मिति २०७६।९।२६) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँ सभा (मिति २०७६।३।१०) का निर्णयहरु

७५/७६ 08/09/2020 - 15:51 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँ सभा (मिति २०७६।३।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको विशेष गाउँ सभा (मिति २०७५।१२।११) का निर्णयहरु

७५/७६ 08/09/2020 - 11:57 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको विशेष गाउँ सभा (मिति २०७५।१२।११) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५८ (मिति २०७७।२।२५) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/07/2020 - 17:18 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५८ (मिति २०७७।२।२५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा (मिति २०७५।३।१०) का निर्णयहरु

७४/७५ 06/04/2020 - 12:57 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा (मिति २०७५।३।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँ सभा (मिति २०७५।२।३०) का निर्णयहरु

७४/७५ 06/04/2020 - 12:56 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँ सभा (मिति २०७५।२।३०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभा (मिति २०७४।९।२६) का निर्णयहरु

७४/७५ 06/03/2020 - 14:14 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभा (मिति २०७४।९।२६) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५७ (मिति २०७७।२।१३) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/03/2020 - 12:55 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५७ (मिति २०७७।२।१३) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको पहिलो गाउँ सभा (मिति २०७४।३।२८) का निर्णयहरु

७३/७४ 06/02/2020 - 12:18 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको पहिलो गाउँ सभा (मिति २०७४।३।२८) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५६ (मिति २०७७।१।२२) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/02/2020 - 11:44 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५६ (मिति २०७७।१।२२) का निर्णयहरु.pdf

Pages