FAQs Complain Problems

राजपत्र - निर्देशिका

सामुदायिका सिकाई केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका, २०७९

घ्याङलेख गाउँपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका, २०७७

घ्याङलेख गाउँपालिकाको बालक्लव सञ्चालन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७७

स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६

विज्ञापन कर निर्देशिका, २०७६

Pages