FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

Ghyanglekh Rural Municipality's Transport Master Plan (RMTMP)/घ्याङलेख गाउँपालिकाको यातयात गुरु योजना -२०७८

घ्याङलेख गाउँपालिकाको संरचनागत कार्य विवरण

कामदार तथा निर्माण सामग्रीको दररेट आ. व. ०७७।०७८

घ्याङलेख गाउँपालिकाबाट आ.व.२०७६/०७७ मा संचालन गरिने योजनाहरु सम्झौता, पेश्की, रनिङ विल र अन्तिम भुक्तानीको लागि गाउँपालिकामा पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरुको चेक लिष्ट विवरण

दस्तावेज: 

योजना तथा परियोजना आ.व. २०७५।७६

Pages