FAQs Complain Problems

७६/७७

गाउँ सभामा पेश भएको विवरण पठाईएको बारे

रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार ब्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्बन्धमा

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७७।०७८ को लागि सातौं गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट र महत्वपूर्ण निर्णयहरु

Pages