FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

गाउँपालिका स्तरीय (१ दिने) च्याउ खेति तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धमा ।

गाउँपालिका स्तरीय (१ दिने) च्याउ खेति सम्बन्धि तालिमका लागि सहभागि छनौट गरी सहयोग गरी दिनुहुन यस घ्याङलेख गाउँपालिका अन्र्तगतका सबै वडा कार्यालयहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।

वडा स्तरीय १ दिने बाख्रापालन तालिमका लागि सहभागि छनौट गरी सहयोग गरी दिने सम्बन्धमा ।

वडा स्तरीय १ दिने बाख्रापालन तालिमका लागि सहभागि छनौट गरी सहयोग गरी दिनुहुन यस घ्याङलेख गाउँपालिका अन्र्तगतका सबै वडा कार्यालयहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम २०७५/७६

Pages