FAQs Complain Problems

गाउँ सभाका निर्णयहरु

घ्याङलेख गाउँपालिकाको १३ औं गाउँ सभा (मिति २०८०।०३।१०) दोस्रो बैठकका निर्णयहरु

घ्याङलेख गाउँपालिकाको १३ औं गाउँ सभा (मिति २०८०।०१।१३) का निर्णयहरु (नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण) ।

घ्याङलेख गाउँपालिकाको बाह्रौ गाउँ सभा (मिति २०७९।०९।२०) का निर्णयहरु - हिउँदे अधिवेशन

घ्याङलेख गाउँपालिकाको एघारौँ गाउँ सभा (मिति २०७९।०३।१०) का निर्णयहरु - दोस्रो सत्र

घ्याङलेख गाउँपालिकाको एघारौँ गाउँ सभा (मिति २०७९।०३।१०) का निर्णयहरु - पहिलो सत्र

Pages