FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घ्याङलेख गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभा (मिति २०७७।०३।१०) का निर्णयहरु

७७/७८ 05/30/2021 - 11:20 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभाका निर्णयहरु (आ. व. २०७७।०७८).pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६३ (मिति २०७७।८।१०) का निर्णयहरु

७७/७८ 01/13/2021 - 11:34 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६३ (मिति २०७७।८।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६२ (मिति २०७७।६।२५) का निर्णयहरु

७७/७८ 11/27/2020 - 11:05 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६२ (मिति २०७७।६।२५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६१ (मिति २०७७।५।१) का निर्णयहरु

७७/७८ 11/27/2020 - 11:04 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६१ (मिति २०७७।५।१) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६० (मिति २०७७।३।२१) का निर्णयहरु

७७/७८ 11/27/2020 - 11:04 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ६० (मिति २०७७।३।२१) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५९ (मिति २०७७।३।९) का निर्णयहरु

७७/७८ 11/27/2020 - 11:01 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५९ (मिति २०७७।३।९) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको छैटौँ गाउँ सभा (मिति २०७६।९।२६) का निर्णयहरु

७५/७६ 08/09/2020 - 15:55 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको छैटौँ गाउँ सभा (मिति २०७६।९।२६) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँ सभा (मिति २०७६।३।१०) का निर्णयहरु

७५/७६ 08/09/2020 - 15:51 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँ सभा (मिति २०७६।३।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको विशेष गाउँ सभा (मिति २०७५।१२।११) का निर्णयहरु

७५/७६ 08/09/2020 - 11:57 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको विशेष गाउँ सभा (मिति २०७५।१२।११) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५८ (मिति २०७७।२।२५) का निर्णयहरु

७६/७७ 06/07/2020 - 17:18 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ५८ (मिति २०७७।२।२५) का निर्णयहरु.pdf

Pages