FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४१ (मिति २०७६।२।३१) का निर्णयहरु

७५/७६ 06/01/2020 - 16:11 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४१ (मिति २०७६।२।३१) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४० (मिति २०७६।२।२७) का निर्णयहरु

७५/७६ 06/01/2020 - 16:11 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ४० (मिति २०७६।२।२७) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३९ (मिति २०७६।२।८) का निर्णयहरु

७५/७६ 06/01/2020 - 13:45 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३९ (मिति २०७६।२।८) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३८ (मिति २०७६।१।१२) का निर्णयहरु

७५/७६ 06/01/2020 - 13:42 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३८ (मिति २०७६।१।१२) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३७ (मिति २०७५।१२।४) का निर्णयहरु

७५/७६ 05/29/2020 - 14:32 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३७ (मिति २०७५।१२।४) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३६ (मिति २०७५।१२।३) का निर्णयहरु

७५/७६ 05/29/2020 - 14:32 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३६ (मिति २०७५।१२।३) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३५ (मिति २०७५।११।१०) का निर्णयहरु

७५/७६ 05/29/2020 - 14:31 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३५ (मिति २०७५।११।१०) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३४ (मिति २०७५।१०।१७) का निर्णयहरु

७५/७६ 05/29/2020 - 14:31 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३४ (मिति २०७५।१०।१७) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३३ (मिति २०७५।९।२५) का निर्णयहरु

७५/७६ 05/29/2020 - 14:30 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३३ (मिति २०७५।९।२५) का निर्णयहरु.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३२ (मिति २०७५।९।४) का निर्णयहरु

७५/७६ 05/29/2020 - 14:30 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं. ३२ (मिति २०७५।९।४) का निर्णयहरु.pdf

Pages