FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ्याङलेख गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६ ७६/७७ 07/21/2020 - 16:51 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि , २०७६.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 07/21/2020 - 16:32 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण २०७६.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 07/21/2020 - 15:31 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 07/21/2020 - 15:09 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 07/02/2020 - 12:42 PDF icon एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:24 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका, २०७६.pdf
विज्ञापन कर निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:21 PDF icon विज्ञापन कर निर्देशिका, २०७६.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:20 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६.pdf
फोहोरमैला व्यबस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:19 PDF icon फोहोरमैला व्यबस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 11:18 PDF icon सडक बालबालिका व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages