FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/28/2020 - 10:56 PDF icon अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 04/27/2020 - 16:24 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 04/27/2020 - 16:22 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ७६/७७ 04/27/2020 - 13:19 PDF icon आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ .pdf
विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन तथा व्वस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/26/2020 - 16:06 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन तथा व्वस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/26/2020 - 16:05 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/26/2020 - 16:04 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक सन्चलन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/26/2020 - 14:49 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक सन्चलन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/26/2020 - 14:48 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 04/26/2020 - 14:47 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf

Pages