FAQs Complain Problems

७७/७८

बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रमका लागि चेक प्रदान

आज मिति २०७८ असार ३१ गते आ. व.

भेरोसेल खोप सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

५०% लागत साझेदारीमा अदुवा र तरकारी पकेट विकास कार्यक्रमको लागि चेक प्रदान

आ. व. २०७७।०७८ को घ्याङलेख गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाको कार्यक्रम अन्तरगत ५०% (प्रतिशत) लागत साझेदारीमा अदुवा पकेट विकास कार्यक्रमको लागि श्री नवजागरण चन्दनपुर कृषक समूह (रु. ५६६२९९।-), प्रगतिशील कृषक समूह (रु. ५६२०००।-), श्री गणेशटार कृषक समूह  (रु.

Pages