FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ. व. २०७९।०८० वार्षिक खरिद योजना

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को खर्च गर्ने अख्तियारी

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट

आ. व. २०७८।०७९ काो प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको पत्रको प्रति

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७९।०८० को लागि एघारौँ गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट र महत्वपूर्ण निर्णयहरु

Pages