FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७७।७८ का लागि घ्याङलेख गाउँपालिकाको शसर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु

२०७६ चैत्र महिना सम्मको राजस्व बाँडफाँड विवरण

आ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

विद्यालयहरुको लागि खरिद गरिने ल्यापटपको स्पेसिफिकेसन

छैठौँ गाउँ सभा - छलफलका तस्विरहरु

Pages