FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७७।०७८ को लागि सातौं गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट र महत्वपूर्ण निर्णयहरु

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

आ. व. २०७७।०७८ का लागि घ्याङलेख गाउँपालिकाको समपुरक अनुदानका कार्यक्रमहरु

आ. व. २०७७।०७८ का लागि घ्याङलेख गाउँपालिकाको सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु

आ. व. २०७७।०७८ को अन्तर-सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण (स्थानीय तह)

Pages