FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खर्च सार्वजानिक फाराम ७६/७७ 05/03/2020 - 13:51 PDF icon खर्च सार्वजानिक फाराम.pdf
उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन ७६/७७ 05/03/2020 - 13:50 PDF icon उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आयोजना सूचना पाटीको नमूना ७६/७७ 05/03/2020 - 13:50 PDF icon आयोजना सूचना पाटीको नमूना.pdf
विकास निर्माण कार्यक्रम सम्पादन गर्ने सम्झौता पत्र ७६/७७ 05/03/2020 - 13:30 PDF icon विकास निर्माण कार्यक्रम सम्पादन गर्ने सम्झौता पत्र.pdf
म.ले.प.फा.नं. १८९ ७६/७७ 05/03/2020 - 10:51 PDF icon म.ले.प.फा.नं. १८९.pdf
योजना सम्पन्न भएकोले अन्तिम वीलको भुक्तानी पाऊँ । ७६/७७ 05/01/2020 - 11:33 PDF icon योजना सम्पन्न भएकोले अन्तिम वीलको भुक्तानी पाऊँ ।.pdf
कानून बमोजिम विल, भरपाई पेश गरी फर्छ्यौट गर्ने शर्तमा पेश्की रकम उपलब्ध गराई पाऊँ । ७६/७७ 05/01/2020 - 11:32 PDF icon कानून बमोजिम विल, भरपाई पेश गरी फर्छ्यौट गर्ने शर्तमा पेश्की रकम उपलब्ध गराई पाऊँ ।.pdf
विकास निर्माण/कार्यक्रम सम्पादन गर्ने योजना सम्झौता गरी पाऊँ । ७६/७७ 04/30/2020 - 16:59 PDF icon विकास निर्माण कार्यक्रम सम्पादन गर्ने योजना सम्झौता गरी पाऊँ ।.pdf
रनिङ विलको भुक्तानी पाऊँ- नमुना निवेदन । ७६/७७ 04/30/2020 - 16:55 PDF icon रनिङ विलको भुक्तानी पाऊँ- नमुना निवेदन ।.pdf
स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिश, प्रमाणित र निबेदनको ढाँचा ७६/७७ 04/27/2020 - 11:51 PDF icon स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिश, प्रमाणित र निबेदनको ढाँचा.pdf

Pages