FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मोहि लगत कट्टा गरीपाउँ - २ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:40 PDF icon मोहि लगत कट्टा गरीपाउँ - २.pdf
मोहि लगत कट्टा गरीपाउँ - १ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:39 PDF icon मोहि लगत कट्टा गरीपाउँ - १.pdf
बाटो सार्वजनिक गरीपाउँ - मालपोत कार्यालय ७६/७७ 06/14/2020 - 11:39 PDF icon बाटो सार्वजनिक गरीपाउँ - मालपोत कार्यालय.pdf
बाटो सार्वजनिक गरीपाउँ - भूमिसुधार कार्यालय ७६/७७ 06/14/2020 - 11:38 PDF icon बाटो सार्वजनिक गरीपाउँ - भूमिसुधार कार्यालय.pdf
फोटो प्रमाणित गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:37 PDF icon फोटो प्रमाणित गरी पाउँ.pdf
फार्म दर्ता गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:37 PDF icon फार्म दर्ता गरी पाउँ.pdf
फरक-फरक नाम व्यक्ति एउटै प्रमाणित गरिपाउँ - नागरिकता र जाग्गाधनी प्रमाणपत्रमा फरक परेको हकमा ७६/७७ 06/14/2020 - 11:18 PDF icon फरक-फरक नाम व्यक्ति एउटै प्रमाणित गरिपाउँ - नागरिकता र जाग्गाधनी प्रमाणपत्रमा फरक परेको.pdf
फरक-फरक नाम व्यक्ति एउटै प्रमाणित गरिपाउँ - नागरिकता प्रमाणपत्रमा फरक परेको हकमा ७६/७७ 06/14/2020 - 11:17 PDF icon फरक-फरक नाम व्यक्ति एउटै प्रमाणित गरिपाउँ - नागरिकता प्रमाणपत्रमा फरक परेको हकमा.pdf
फरक-फरक नाम र जन्ममिति व्यक्ति एउटै प्रमाणित गरिपाउँ - नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक परेको हकमा ७६/७७ 06/14/2020 - 11:17 PDF icon फरक-फरक नाम र जन्ममिति व्यक्ति एउटै प्रमाणित गरिपाउँ-नागरिकता र शैक्षिक योग्यता.pdf
प्रमाणको लागि श्रेष्ताको प्रतिलिपफ पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:15 PDF icon प्रमाणको लागि श्रेष्ताको प्रतिलिपफ पाउँ.pdf

Pages