FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नाता प्रमाणित गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:09 PDF icon नाता प्रमाणित गरी पाउँ.pdf
नागरिकताको अभिलेख उतार गरिपाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:09 PDF icon नागरिकताको अभिलेख उतार गरिपाउँ.pdf
द्रुत सेवाबाट राहदानी प्राप्तीका लागि सिफारिस पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:09 PDF icon द्रुत सेवाबाट राहदानी प्राप्तीका लागि सिफारिस पाउँ.pdf
दोस्रो पतिको नाम, थर वतन कायम गरि संशोधित नागरिकताको प्रतिलिपी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:08 PDF icon दोस्रो पतिको नाम, थर वतन कायम गरि संशोधित नागरिकताको प्रतिलिपी पाउँ.pdf
दुवै नाम, थर, जन्म मिति एकै व्यक्ति भएको सिफारिस पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:08 PDF icon दुवै नाम, थर, जन्म मिति एकै व्यक्ति भएको सिफारिस पाउँ.pdf
दलित प्रमाणित गरिपाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:07 PDF icon दलित प्रमाणित गरिपाउँ.pdf
तारजाली उपलब्ध गराई पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:07 PDF icon तारजाली उपलब्ध गराई पाउँ.pdf
तामेली प्रतिलिपी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:06 PDF icon तामेली प्रतिलिपी पाउँ.pdf
ट्रायल चेक गरी घटी बढी हुने क्षेत्रफल कायम गरी पाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:06 PDF icon ट्रायल चेक गरी घटी बढी हुने क्षेत्रफल कायम गरी पाउँ.pdf
जनजाती प्रमाणित गरिपाउँ ७६/७७ 06/14/2020 - 11:05 PDF icon जनजाती प्रमाणित गरिपाउँ.pdf

Pages